Thursday, 3 September 2015

इयत्ता तिसरी विषय गणित ऑनलाइन टेस्ट


इयत्ता 3 री गणित ऑनलाइन टेस्ट

प्रत्येक प्रश्नाला चार पर्याय दिले आहेत त्यापैकी अचूक पर्याय निवडा.
 1. टेबलाच्या पृष्टभागाला किती कडा असतात ?

 2. एक
  दोन
  तिन
  चार

 3. ३७ ही संख्या अक्षरात कशी लिहाल ?

 4. सदवतीस
  सदतिस
  सादोतीस
  सद्दवतीस

 5. १ शतक म्हणजे किती ?

 6. १०
  १०००
  १००
  १००००

 7. संखेच्या लगतची पुढची संख्या लिहा.! २१८ ........

 8. २१६
  २१७
  २१९
  २२०

 9. दिलेल्या संख्यांचा बरोबर चढता क्रम कोणता ?? ६९ ,९ ,७०, ५९

 10. ९,७०,६९,५९
  ९,५९,६९,७०
  ७०,६९,५९,९
  ५९,६९,७०,९

 11. ४३४या संखेचे विस्तारित रूप कोणते ?

 12. ४००+३०+४
  ४०+३०+४
  ४+३०+४०
  ४+३+४

 13. ५२+३४=?

 14. ९५
  ५९
  ८६
  ६७

 15. ४५८-४४= ?

 16. ५०२
  ४१४
  ५१४
  १८

 17. ५ × ९ = ?

 18. १४
  ३६
  ४५
  ३५

 19. ४०३ + २४ = ?

 20. ६४३
  ८२३
  ६०७
  ४२७

निकाल पाहण्यासाठी निकाल पहा या बटनावर क्लीक करा .

No comments:

Post a comment