Monday, 7 September 2015

इयत्ता चौथी गणित ऑनलाइन टेस्ट

इयत्ता चौथी ऑनलाइन गणित टेस्ट


इयत्ता चौथी गणित ऑनलाइन टेस्ट

महाराष्ट्र शिक्षक मंच ऑनलाइन टेस्ट मधे आपले स्वागत आहे.प्रत्येक प्रश्नापुढे उत्तराचे चार पर्याय दिले आहेत त्यापैकी योग्य पर्यायापुढे आपल्या हाताने/माऊस ने सिलेक्ट करा. शेवटी निकाल पहा या बटनावर क्लीक करून आपला निकाल ऑनलाइन पहा .......

 1. काटकोनापेक्षा मोठ्या कोणाला काय म्हणतात ?

 2. लघुकोंन
  काटकोंन
  विशालकोन
  कोन

 3. विजेच्या खांबाने जमीनिशी केलेला कोन कोणता कोन असतो ?

 4. कोन
  काटकोंन
  लघुकोंन
  विशालकोन

 5. तिन हजार पाचशे सात ही संख्या अंकात कशी लिहाल ?

 6. ३०००५०७
  ३००५०७
  ३०५०७
  ३५०७

 7. २३४५ ,२३४९ ,२३४७ या संख्यांचा पुढिलपैकी बरोबर उतरता क्रम कोणता ?

 8. २३४९ ,२३४७ ,२३४५
  २३४७ ,२३४५ ,२३४९
  २३४५ ,२३४७ ,२३४९
  २३४९ ,२३४५ ,२३४७

 9. "चार हजार पाचशे छत्तीस" ही संख्या अंतरराष्ट्रीय संख्याचिंन्हात कशी लिहाल ?

 10. ४५३६
  40536
  ४०५३६
  4536

 11. संख्या मालिका पूर्ण करा . ६......१०......१४......?

 12. १२
  १८
  २०
  १५

 13. बेरीज करा. ५६४२+३२४५ =?

 14. ८८८८
  ९८८८
  ८८७७
  ८८८७

 15. ६००७ -२३४५= ?

 16. ८३५२
  ३५६२
  ३६६२
  ३६५२

 17. ४ श × ५ = ?

 18. 20
  200
  2000
  20000

 19. ४०५० ही संख्या विस्तारित रुपात कशी लिहाल ?

 20. ४००+५०
  ४०००+५०
  ४०००+५००
  ४००+५००

धन्यवाद ......!

No comments:

Post a comment