इयत्ता ७ वी इतिहास -पाठ १० वा


ऑनलाइन टेस्ट

ऑफलाइन टेस्ट , विषय: इतिहास

इयत्ता सातवी , पाठ १०

खाली इयत्ता सातवीच्या इतिहास वरील पाठ १० वर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नांच्या उत्तरादाखल चार पर्याय दिलेले आहेत,पैकी उत्तराच्या योग्य पर्यायासमोरील गोलावर क्लीक करून आपले उत्तर निवडा. अशाच प्रकारे सर्व प्रश्न सोडवून झाल्यावर शेवटी निकाल पहा या बटनावर क्लीक करून आपला निकाल पहा. निकाल पहात असताना ज्या प्रश्नांची उत्तरे आपण बरोबर दिली आहेत त्यांचा रंग आपोआप हिरवा होईल व ज्या प्रश्नांची उत्तरे चुकली आहेत त्या प्रश्नाचा रंग लाल होईल, सोबतच शेवटी आपले बरोबर व चुकीचे उत्तरे दिलेली प्रश्नसंख्या आपणास मिळालेल्या गुणांच्या टक्केवारीसह पाहायला मिळेल.

प्रश्न 1 बाळाजी विश्वनाथ भट हा मुळचा ............. गावाचा?


प्रश्न 2 पहिल्या बाजीरावाचा मृत्यू कोठे झाला ?


प्रश्न 3 बाजीरावाने पोर्तुगिजांचा पराभव करण्यासाठी कोणास पाठवले?


प्रश्न 4 बाजीरावाच्या काळात इराणचा राजा कोण होता ?


प्रश्न 5 पहिल्या बाजीरावच्या काळात आरमाराचा प्रमुख कोण होते ? .


प्रश्न 6 कोणत्या लढाईत शाहू महाराजांनी ताराबाईचा पराभव केला ?


प्रश्न 7 दुसरा शिवाजी याला कोठे छत्रपती म्हणून घोषित केले ?


प्रश्न 8 शाहूमहाराजांनी पेशवेपदी कोणाची नेमणूक केली ?


प्रश्न 9 बुंदेलखंडावर स्वारी करून छत्रसालाचा परभाव कोणी केला?.


प्रश्न 10 मुघल बादशाहाने ................. याची दख्खनचा सुभेदार म्हणून नेमणूक केली. ?


1 comment: